ب
أَ بَبَ أَ بَ بَ
أَ بَ بَ
 
ت
أَ تَتَ أَ بَ تَ
تَ بَ تَ تَ
 
ث
أَ ثَثَ أَ بَ ثَ
ثَ بَ ثَ ثَأَ ثَ ثَ
بَ ثَ ثَ
 
ج
أَ جَجَ أَ بَ جَ
جَ بَ تَ جَثَ جَ
جَ ثَ جَ جَأَ جَ جَ
جَ بَ بَجَ بَ تَجَ ثَ ثَ
ثَ جَ جَ
 
ح
أَ حَبَ حَحَ بَ
تَ حَحَ تَ حَ ثَ
جَ حَحَ جَ حَ حَ
بَ حَ ثَحَ جَ بَتَ حَ تَ
حَ ثَ ثَحَ جَ جَ
 
خ
أَ خَبَ خَخَ بَ
خَ تَثَ خَخَ خَ
خَ بَ تَخَ بَ ثَ
 
د
أَ دَدَ أَ بَ دَ
دَ بَ تَ دَدَ ثَ
جَ دَحَ دَدَ حَ
خَ دَدَ خَ دَ دَ
أَ بَ دَبَ دَ أَ أَ حَ دَ
أَ دَ دَدَ بَ بَحَ دَ بَ
جَ دَ ثَحَ دَ ثَجَ حَ دَ

 
د
جَ دَ دَحَ دَ دَخَ دَ دَ
 
ذ
أَ ذَذَ أَ بَ ذَ
ذَ بَ جَ ذَحَ ذَ
خَ ذَذَ خَ ذَ ذَ
أَ خَ ذَذَ بَ بَذَ بَ حَ
جَ ذَ ذَ
 
ر
أَ رَرَ أَ بَ رَ
رَ بَ تَ رَرَ تَ
ثَ رَرَ ثَ جَ رَ
رَ جَ حَ رَرَ حَ
خَ رَرَ خَ دَ رَ
رَ دَ ذَ رَرَ ذَ
رَ رَأَ رَ بَبَ رَ أَ

 
ر
أَ ثَ رَأَ جَ رَأَ خَ رَ
دَ رَ أَرَ دَ أَ ذَ رَ أَ
رَ بَ بَبَ تَ رَتَ بَ رَ
تَ رَ بَ ثَ بَ رَثَ رَ بَ
بَ رَ جَجَ بَ رَ بَ حَ رَ
بَ رَ حَ حَ بَ رَ حَ رَ بَ
رَ بَ حَ خَ بَ رَخَ رَ بَ

 
ر
بَ دَ رَبَ رَ دَ دَ بَ رَ
بَ ذَ رَبَ رَ رَتَ جَ رَ
خَ تَ رَحَ رَ ثَدَ ثَ رَ
رَ جَ جَجَ رَ حَحَ جَ رَ
حَ رَ جَ خَ رَ جَجَ دَ رَ
جَ رَ دَ دَ رَ جَ جَ رَ رَ
حَ رَ دَدَ حَ رَ حَ ذَ رَ

 
ر
حَ رَ رَدَ خَ رَذَ خَ رَ
خَ رَ رَرَ دَ دَدَ رَ رَ
ذَ رَ رَ
 
ز
أَ زَزَ أَ بَ زَ
زَ بَ جَ زَزَ جَ
حَ زَزَ حَ خَ زَ
زَ خَ رَ زَزَ رَ
زَ زَجَ زَ أَأَ زَ رَ
أَ زَ زَحَ زَ بَخَ بَ زَ
بَ رَ زَزَ بَ رَ زَ جَ جَ

 
ز
حَ جَ زَجَ رَ زَرَ جَ زَ
زَ جَ رَ
 
س
أَ سَسَ أَ بَ سَ
سَ بَ تَ سَسَ تَ
جَ سَسَ جَ حَ سَ
سَ حَ خَ سَسَ خَ
دَ سَسَ دَ رَ سَ
سَ رَ سَ سَبَ أَ سَ
خَ سَ أَأَ سَ رَأَ سَ سَ

 
س
سَ بَ بَسَ بَ تَبَ جَ سَ
حَ بَ سَحَ سَ بَ سَ بَ حَ
سَ حَ بَ بَ خَ سَبَ سَ رَ
سَ رَ بَ بَ سَ سَسَ تَ تَ
سَ حَ تَسَ تَ رَجَ سَ دَ
سَ جَ دَ رَ جَ سَسَ جَ رَ
سَ رَ جَ جَ سَ سَحَ سَ دَ

 
س
حَ رَ سَحَ سَ رَ سَ حَ رَ
سَ رَ حَ حَ سَ سَخَ سَ رَ
رَ سَ خَ سَ خَ رَ سَ دَ دَ
دَ رَ سَدَ سَ رَ سَ دَ رَ
سَ رَ دَ دَ سَ سَسَ دَ سَ
سَ رَ رَرَ سَ سَ
 
ش
أَ شَشَ أَ بَ شَ
شَ بَ شَ تَشَ جَ
حَ شَشَ حَ خَ شَ
شَ خَ شَ دَرَ شَ
شَ رَ شَ زَشَ شَ
أَ شَ رَخَ شَ بَبَ شَ رَ
شَ رَ بَ شَ تَ تَشَ جَ رَ

 
ش
شَ حَ حَحَ شَ رَشَ رَ حَ
شَ دَ دَرَ شَ دَشَ رَ دَ
شَ رَ رَ
 
ص
أَ صَبَ صَصَ بَ
صَ تَحَ صَصَ حَ
خَ صَصَ خَ صَ دَ
رَ صَصَ رَ صَ صَ
أَ صَ رَصَ بَ بَحَ صَ بَ
صَ بَ حَ صَ حَ بَ بَ رَ صَ
بَ صَ رَ رَ بَ صَ صَ بَ رَ

 
ص
حَ صَ دَحَ رَ صَحَ صَ رَ
صَ رَ حَ صَ خَ خَخَ رَ صَ
صَ خَ رَ صَ رَ خَ شَ خَ صَ
خَ صَ صَصَ دَ دَرَ صَ دَ
صَ دَ رَ صَ رَ رَرَ صَ صَ
 
ض
بَ ضَضَ بَ ضَ جَ
حَ ضَضَ حَ خَ ضَ
ضَ خَ ضَ دَرَ ضَ
ضَ رَ ضَ ضَأَ رَ ضَ
ضَ بَ حَضَ رَ بَدَ حَ ضَ
حَ رَ ضَحَ ضَ رَ حَ ضَ ضَ
خَ ضَ دَخَ ضَ رَضَ دَ دَ

 
ض
ضَ رَ رَ
 
ط
طَ أَبَ طَطَ بَ
حَ طَطَ حَ خَ طَ
رَ طَطَ رَ سَ طَ
شَ طَطَ شَ طَ طَ
بَ طَ أَخَ طَ أَشَ طَ أَ
ثَ بَ طَحَ بَ طَحَ طَ بَ
خَ بَ طَخَ طَ بَ بَ طَ رَ

 
ط
رَ بَ طَ رَ طَ بَ بَ سَ طَ
سَ بَ طَ بَ طَ شَطَ رَ حَ
سَ طَ حَحَ طَ طَسَ خَ طَ
خَ طَ طَطَ رَ دَسَ طَ رَ
شَ رَ طَشَ طَ رَ صَ رَ طَ
شَ طَ طَ
 
ظ
حَ ظَظَ رَظَ ظَ
حَ ظَ رَحَ ظَ ظَ
 
ع
بَ عَعَ بَ تَ عَ
عَ تَ ثَ عَعَ ثَ
جَ عَعَ جَ خَ عَ
دَ عَعَ دَ ذَ عَ
عَ ذَ رَ عَعَ رَ
زَ عَعَ زَ سَ عَ
عَ سَ شَ عَعَ شَ

 
ع
صَ عَعَ صَ ضَ عَ
عَ ضَ طَ عَعَ طَ
عَ ظَعَ عَتَ بَ عَ
عَ تَ بَ بَ عَ ثَثَ عَ بَ
عَ بَ ثَ عَ جَ بَبَ خَ عَ
بَ دَ عَبَ عَ دَ عَ بَ دَ
عَ ذَ بَبَ عَ رَرَ بَ عَ

 
ع
رَ عَ بَ عَ بَ رَ عَ رَ بَ
عَ زَ بَسَ بَ عَعَ بَ سَ
شَ عَ بَصَ بَ عَعَ صَ بَ
بَ ضَ عَبَ عَ ضَ عَ تَ دَ
رَ تَ عَتَ سَ عَتَ عَ سَ
عَ ثَ رَجَ ذَ عَجَ رَ عَ
رَ جَ عَ عَ رَ جَ جَ زَ عَ

 
ع
عَ جَ زَ ضَ جَ عَخَ دَ عَ
خَ شَ عَخَ ضَ عَعَ دَ دَ
رَ عَ دَسَ عَ دَعَ دَ سَ
صَ دَ عَصَ عَ دَ عَ ضَ دَ
دَ عَ عَذَ رَ عَعَ ذَ رَ
عَ رَ رَزَ رَ عَعَ زَ رَ
سَ رَ عَسَ عَ رَ عَ سَ رَ

 
ع
شَ رَ عَشَ عَ رَ عَ رَ شَ
عَ شَ رَ صَ رَ عَصَ عَ رَ
عَ صَ رَ رَ ضَ عَضَ رَ عَ
عَ رَ ضَ عَ زَ زَعَ ضَ ضَ
 
غ
بَ غَغَ بَ غَ تَ
غَ ثَغَ دَرَ غَ
غَ رَ زَ غَغَ زَ
سَ غَغَ سَ شَ غَ
غَ شَ صَ غَغَ صَ
ضَ غَغَ ضَ طَ غَ
غَ طَ بَ غَ تَرَ غَ بَ

 
غ
غَ رَ بَ بَ زَ غَسَ بَ غَ
سَ غَ بَ صَ بَ غَغَ صَ بَ
بَ غَ ضَغَ ضَ بَ ضَ غَ ثَ
رَ غَ دَغَ دَ رَ غَ رَ رَ
صَ غَ رَغَ طَ شَغَ صَ صَ
غَ ضَ ضَ
 
ف
أَ فَفَ أَ تَ فَ
فَ تَ فَ ثَجَ فَ
فَ جَ حَ فَفَ حَ
خَ فَفَ خَ دَ فَ
فَ دَ ذَ فَفَ ذَ
رَ فَفَ رَ زَ فَ
فَ زَ سَ فَفَ سَ

 
ف
شَ فَفَ شَ صَ فَ
فَ صَ ضَ فَفَ ضَ
طَ فَفَ طَ ظَ فَ
فَ ظَ عَ فَفَ عَ
غَ فَفَ فَفَ تَ أَ
جَ فَ أَدَ فَ أَرَ أَ فَ
أَ زَ فَأَ سَ فَطَ فَ أَ

 
ف
أَ فَ فَتَ فَ ثَفَ تَ حَ
خَ فَ تَتَ رَ فَرَ فَ تَ
فَ تَ رَ فَ رَ تَ رَ فَ ثَ
فَ رَ ثَ فَ جَ جَجَ رَ فَ
رَ جَ فَ فَ جَ رَ فَ رَ جَ
عَ جَ فَحَ فَ دَحَ رَ فَ
حَ فَ رَ فَ رَ حَ زَ حَ فَ

 
ف
سَ فَ حَفَ سَ حَ فَ حَ شَ
صَ حَ فَصَ فَ حَ فَ صَ حَ
فَ ضَ حَحَ فَ ظَحَ فَ فَ
فَ خَ رَخَ سَ فَخَ صَ فَ
خَ فَ ضَخَ طَ فَخَ فَ فَ
رَ دَ فَرَ فَ دَ فَ رَ دَ
فَ سَ دَصَ دَ فَصَ فَ دَ

 
ف
دَ فَ عَفَ رَ رَزَ فَ رَ
سَ رَ فَسَ فَ رَ فَ سَ رَ
فَ رَ شَصَ رَ فَصَ فَ رَ
فَ رَ ضَطَ رَ فَفَ رَ طَ
فَ طَ رَ ظَ فَ رَرَ فَ عَ
عَ رَ فَ عَ فَ رَ فَ رَ عَ
غَ رَ فَغَ فَ رَ فَ رَ غَ

 
ف
فَ زَ زَفَ زَ عَزَ فَ فَ
سَ فَ عَشَ فَ عَشَ غَ فَ
عَ صَ فَصَ فَ فَفَ ضَ ضَ
ضَ عَ فَعَ طَ فَطَ فَ فَ
فَ ظَ ظَعَ فَ فَ
 
ق
بَ قَقَ بَ تَ قَ
قَ تَ ثَ قَقَ ثَ
حَ قَقَ حَ دَ قَ
قَ دَ ذَ قَقَ ذَ
رَ قَقَ رَ زَ قَ
سَ قَقَ سَ شَ قَ
قَ شَ قَ صَقَ ضَ

 
ق
طَ قَقَ طَ قَ ظَ
عَ قَقَ عَ فَ قَ
قَ فَ قَ قَأَ بَ قَ
قَ ثَ أَقَ رَ أَأَ فَ قَ
ثَ قَ بَحَ قَ بَبَ رَ قَ
بَ قَ رَ رَ قَ بَ قَ بَ رَ
قَ رَ بَ بَ سَ قَسَ بَ قَ

 
ق
قَ بَ سَ قَ بَ ضَقَ ضَ بَ
طَ بَ قَبَ قَ عَعَ قَ بَ
تَ رَ قَرَ تَ قَ قَ تَ رَ
عَ تَ قَفَ تَ قَثَ قَ فَ
حَ دَ قَقَ دَ حَ حَ رَ قَ
رَ حَ قَ قَ رَ حَ سَ حَ قَ
حَ قَ فَحَ قَ قَخَ رَ قَ

 
ق
قَ دَ دَرَ قَ دَقَ دَ رَ
قَ رَ دَ قَ دَ سَصَ دَ قَ
قَ صَ دَ عَ قَ دَقَ عَ دَ
غَ دَ قَدَ فَ قَفَ قَ دَ
قَ ذَ فَقَ رَ رَرَ زَ قَ
زَ رَ قَ سَ رَ قَقَ سَ رَ
شَ رَ قَقَ صَ رَقَ رَ ضَ

 
ق
طَ رَ قَقَ طَ رَ عَ قَ رَ
قَ رَ عَ قَ عَ رَ غَ رَ قَ
رَ فَ قَفَ رَ قَ فَ قَ رَ
قَ رَ فَ رَ قَ قَقَ سَ سَ
سَ قَ طَقَ سَ طَ غَ سَ قَ
سَ قَ فَفَ سَ قَ شَ فَ قَ
شَ قَ قَقَ صَ صَصَ عَ قَ

 
ق
قَ صَ فَقَ ضَ ضَقَ طَ طَ
قَ طَ عَطَ فَ قَقَ طَ فَ
فَ قَ عَ
 
ك
أَ كَكَ أَ بَ كَ
كَ بَ تَ كَكَ تَ
كَ ثَحَ كَكَ حَ
دَ كَكَ دَ ذَ كَ
كَ ذَ رَ كَكَ رَ
زَ كَكَ زَ سَ كَ
كَ سَ شَ كَكَ شَ

 
ك
صَ كَكَ صَ كَ ضَ
كَ ظَعَ كَكَ عَ
فَ كَكَ فَ كَ كَ
أَ رَ كَأَ فَ كَكَ فَ أَ
كَ بَ بَبَ تَ كَكَ بَ تَ
كَ تَ بَ كَ ثَ بَحَ بَ كَ
كَ بَ دَكَ ذَ بَبَ رَ كَ

 
ك
بَ كَ رَ رَ كَ بَ كَ بَ رَ
كَ رَ بَ سَ كَ بَكَ سَ بَ
كَ عَ بَتَ رَ كَسَ كَ تَ
كَ فَ تَكَ ثَ رَكَ دَ حَ
حَ رَ كَضَ حَ كَدَ رَ كَ
رَ كَ دَ كَ دَ رَ كَ سَ دَ
دَ كَ كَذَ كَ رَكَ رَ رَ

 
ك
رَ كَ زَرَ كَ سَسَ كَ رَ
كَ رَ سَ شَ رَ كَشَ كَ رَ
رَ كَ ضَرَ كَ عَفَ كَ رَ
كَ فَ رَ شَ كَ سَسَ فَ كَ
كَ سَ فَ كَ شَ طَكَ شَ فَ
شَ كَ كَصَ كَ كَعَ كَ فَ
كَ فَ فَفَ كَ كَ
 
ل
أَ لَلَ أَ بَ لَ
لَ بَ تَ لَلَ تَ
ثَ لَلَ ثَ جَ لَ
لَ جَ حَ لَلَ حَ
خَ لَلَ خَ دَ لَ
لَ دَ ذَ لَلَ ذَ
زَ لَلَ زَ سَ لَ

 
ل
لَ سَ شَ لَصَ لَ
لَ صَ ضَ لَطَ لَ
لَ طَ ظَ لَلَ ظَ
عَ لَلَ عَ غَ لَ
لَ غَ فَ لَلَ فَ
قَ لَلَ قَ كَ لَ
لَ كَ لَ لَأَ بَ لَ

 
ل
أَ لَ تَأَ ثَ لَأَ جَ لَ
لَ جَ أَ أَ صَ لَأَ فَ لَ
أَ لَ فَ أَ كَ لَكَ لَ أَ
أَ لَ لَلَ بَ بَبَ تَ لَ
لَ بَ ثَجَ بَ لَجَ لَ بَ
حَ بَ لَبَ خَ لَخَ بَ لَ
بَ دَ لَبَ لَ دَ لَ بَ دَ

 
ل
لَ زَ بَبَ سَ لَبَ لَ سَ
سَ بَ لَ سَ لَ بَ لَ بَ سَ
بَ صَ لَصَ لَ بَ بَ طَ لَ
طَ لَ بَ بَ عَ لَبَ لَ عَ
لَ عَ بَ بَ غَ لَبَ لَ غَ
غَ لَ بَ لَ غَ بَ بَ قَ لَ
قَ بَ لَ قَ لَ بَ لَ قَ بَ

 
ل
كَ لَ بَرَ تَ لَعَ تَ لَ
فَ تَ لَلَ فَ تَ قَ تَ لَ
تَ لَ لَثَ لَ ثَثَ قَ لَ
ثَ لَ لَلَ جَ جَجَ دَ لَ
جَ لَ دَ رَ جَ لَجَ لَ سَ
سَ جَ لَ جَ عَ لَعَ جَ لَ
جَ لَ لَلَ حَ دَرَ حَ لَ

 
ل
سَ حَ لَسَ لَ حَ حَ صَ لَ
صَ لَ حَ طَ لَ حَحَ لَ فَ
فَ لَ حَ لَ حَ فَ لَ فَ حَ
حَ لَ قَلَ حَ قَ لَ قَ حَ
كَ لَ حَحَ لَ لَخَ لَ دَ
دَ خَ لَ خَ ذَ لَسَ لَ خَ
خَ لَ صَخَ لَ طَخَ لَ عَ

 
ل
خَ لَ فَخَ لَ قَخَ لَ لَ
لَ دَ دَصَ لَ دَعَ دَ لَ
قَ لَ دَدَ لَ كَدَ لَ لَ
لَ ذَ ذَرَ ذَ لَذَ لَ لَ
رَ سَ لَعَ زَ لَغَ زَ لَ
زَ لَ فَزَ لَ قَزَ لَ لَ
سَ لَ طَعَ سَ لَغَ سَ لَ

 
ل
سَ فَ لَسَ لَ فَ سَ لَ قَ
سَ لَ كَكَ سَ لَ سَ لَ لَ
شَ عَ لَشَ غَ لَفَ شَ لَ
شَ كَ لَفَ صَ لَعَ ضَ لَ
فَ ضَ لَضَ لَ لَطَ لَ عَ
عَ طَ لَ طَ فَ لَلَ طَ فَ
طَ لَ قَلَ قَ طَ طَ لَ لَ

 
ل
غَ لَ ظَلَ فَ ظَظَ لَ لَ
فَ عَ لَعَ قَ لَعَ لَ قَ
قَ لَ عَ غَ فَ لَغَ لَ فَ
غَ لَ قَغَ لَ لَلَ فَ فَ
فَ لَ قَقَ فَ لَ لَ قَ فَ
فَ لَ كَكَ فَ لَ كَ لَ فَ
قَ لَ لَكَ لَ لَ
 
م
أَ مَمَ أَ تَ مَ
مَ تَ ثَ مَمَ ثَ
جَ مَمَ جَ حَ مَ
مَ حَ خَ مَمَ خَ
دَ مَمَ دَ ذَ مَ
رَ مَمَ رَ زَ مَ
مَ زَ سَ مَمَ سَ

 
م
شَ مَمَ شَ صَ مَ
مَ صَ ضَ مَمَ ضَ
طَ مَمَ طَ ظَ مَ
عَ مَمَ عَ غَ مَ
مَ غَ قَ مَمَ قَ
كَ مَمَ كَ لَ مَ
مَ لَ مَ مَأَ مَ تَ

 
م
أَ ثَ مَحَ مَ أَأَ مَ دَ
ذَ أَ مَأَ مَ رَمَ رَ أَ
سَ أَ مَظَ مَ أَأَ لَ مَ
أَ مَ لَ مَ لَ أَ أَ مَ مَ
بَ رَ مَبَ سَ مَبَ كَ مَ
حَ تَ مَخَ تَ مَشَ مَ تَ
صَ مَ تَمَ تَ عَمَ قَ تَ

 
م
كَ تَ مَتَ مَ مَجَ ثَ مَ
ثَ مَ رَطَ مَ ثَمَ كَ ثَ
مَ ثَ لَجَ حَ مَجَ مَ حَ
جَ مَ دَمَ جَ دَ جَ رَ مَ
رَ جَ مَ مَ رَ جَ مَ زَ جَ
جَ سَ مَمَ جَ سَ مَ شَ جَ
جَ مَ عَعَ جَ مَ جَ مَ لَ

 
م
جَ مَ مَحَ مَ دَحَ رَ مَ
حَ مَ رَ رَ حَ مَ رَ مَ حَ
مَ رَ حَ حَ سَ مَمَ سَ حَ
شَ حَ مَمَ حَ صَحَ طَ مَ
قَ حَ مَقَ مَ حَ مَ حَ قَ
حَ كَ مَحَ لَ مَحَ مَ لَ
لَ حَ مَ لَ مَ حَ مَ حَ لَ

 
م
حَ مَ مَخَ مَ دَخَ مَ رَ
مَ خَ رَ خَ مَ سَمَ سَ خَ
شَ مَ خَخَ صَ مَخَ مَ صَ
مَ خَ ضَخَ مَ طَمَ دَ دَ
دَ مَ رَرَ دَ مَ رَ مَ دَ
مَ رَ دَ سَ مَ دَمَ سَ دَ
صَ مَ دَدَ مَ عَعَ مَ دَ

 
م
دَ مَ غَقَ دَ مَذَ مَ مَ
مَ رَ رَرَ مَ زَزَ مَ رَ
سَ مَ رَصَ رَ مَمَ صَ رَ
ضَ مَ رَمَ رَ ضَ مَ طَ رَ
عَ رَ مَعَ مَ رَ رَ غَ مَ
غَ رَ مَ غَ مَ رَ رَ قَ مَ
قَ مَ رَ رَ كَ مَكَ رَ مَ

 
م
مَ كَ رَ رَ مَ مَشَ مَ زَ
زَ عَ مَعَ زَ مَ مَ عَ زَ
غَ مَ زَزَ قَ مَمَ زَ قَ
زَ لَ مَزَ مَ لَ لَ زَ مَ
لَ مَ زَ مَ سَ سَشَ مَ سَ
طَ مَ سَسَ مَ عَسَ قَ مَ
قَ سَ مَ سَ مَ كَمَ سَ كَ

 
م
سَ لَ مَلَ مَ سَ سَ مَ مَ
شَ مَ لَصَ مَ عَعَ صَ مَ
فَ صَ مَقَ صَ مَقَ مَ صَ
صَ مَ مَغَ مَ ضَمَ ضَ غَ
ضَ مَ مَطَ عَ مَطَ مَ عَ
طَ مَ مَعَ ظَ مَكَ ظَ مَ
ظَ لَ مَعَ قَ مَعَ مَ قَ

 
م
قَ مَ عَ عَ لَ مَعَ مَ لَ
عَ مَ مَغَ لَ مَغَ مَ مَ
قَ لَ مَقَ مَ لَ لَ قَ مَ
مَ لَ قَ كَ لَ مَكَ مَ لَ
مَ لَ كَ كَ مَ مَمَ لَ لَ
لَ مَ مَ
 
ن
أَ نَنَ أَ بَ نَ
نَ بَ تَ نَنَ تَ
ثَ نَنَ ثَ جَ نَ
نَ جَ حَ نَنَ حَ
خَ نَنَ خَ دَ نَ
نَ دَ ذَ نَنَ ذَ
رَ نَنَ رَ زَ نَ

 
ن
نَ زَ سَ نَنَ سَ
شَ نَنَ شَ صَ نَ
نَ صَ ضَ نَنَ ضَ
طَ نَنَ طَ ظَ نَ
نَ ظَ عَ نَنَ عَ
غَ نَنَ غَ فَ نَ
نَ فَ قَ نَنَ قَ

 
ن
كَ نَنَ كَ لَ نَ
مَ نَنَ مَ نَ نَ
نَ بَ أَأَ نَ ثَأَ ذَ نَ
أَ سَ نَأَ نَ سَ نَ سَ أَ
شَ أَ نَشَ نَ أَ نَ شَ أَ
أَ نَ فَأَ مَ نَأَ نَ مَ
نَ بَ تَجَ بَ نَجَ نَ بَ

 
ن
نَ حَ بَبَ دَ نَذَ نَ بَ
نَ بَ ذَ زَ بَ نَنَ بَ زَ
نَ سَ بَنَ صَ بَبَ طَ نَ
نَ بَ طَ عَ نَ بَنَ بَ عَ
غَ بَ نَنَ قَ بَنَ كَ بَ
لَ بَ نَبَ نَ نَنَ حَ تَ
نَ صَ تَعَ نَ تَفَ تَ نَ

 
ن
تَ قَ نَقَ نَ تَ نَ تَ قَ
مَ تَ نَحَ نَ ثَثَ خَ نَ
نَ ثَ رَنَ فَ ثَنَ كَ ثَ
ثَ مَ نَجَ نَ حَجَ نَ دَ
نَ جَ دَ سَ جَ نَنَ جَ سَ
نَ ضَ جَنَ عَ جَجَ فَ نَ
جَ نَ فَ نَ جَ مَجَ نَ نَ

 
ن
حَ نَ ذَنَ حَ رَحَ زَ نَ
حَ سَ نَنَ حَ سَ شَ حَ نَ
حَ صَ نَنَ صَ حَ نَ طَ حَ
حَ نَ فَنَ فَ حَ حَ نَ كَ
نَ كَ حَ لَ حَ نَنَ حَ لَ
مَ حَ نَحَ نَ نَخَ دَ نَ
دَ خَ نَ نَ خَ رَخَ زَ نَ

 
ن
خَ نَ سَنَ سَ خَ نَ ضَ خَ
نَ فَ خَخَ نَ قَنَ خَ لَ
نَ دَ دَدَ نَ رَسَ نَ دَ
نَ ضَ دَعَ نَ دَفَ نَ دَ
نَ فَ دَ كَ نَ دَنَ كَ دَ
لَ دَ نَمَ دَ نَنَ دَ مَ
نَ ذَ رَذَ عَ نَنَ فَ ذَ

 
ن
ذَ قَ نَنَ قَ ذَ نَ سَ رَ
نَ شَ رَنَ صَ رَنَ ضَ رَ
نَ ظَ رَنَ فَ رَقَ رَ نَ
نَ قَ رَ رَ كَ نَنَ كَ رَ
رَ مَ نَنَ شَ زَنَ زَ عَ
نَ زَ غَنَ زَ فَكَ نَ زَ
نَ زَ لَزَ نَ مَمَ زَ نَ

 
ن
نَ عَ سَسَ فَ نَنَ سَ فَ
نَ فَ سَ سَ كَ نَكَ نَ سَ
نَ سَ كَ نَ كَ سَ لَ سَ نَ
نَ سَ لَ سَ مَ نَسَ نَ مَ
سَ نَ نَشَ طَ نَنَ شَ طَ
نَ فَ شَصَ نَ عَصَ فَ نَ
نَ صَ فَ نَ قَ صَنَ كَ صَ

 
ن
صَ نَ مَضَ غَ نَنَ غَ ضَ
نَ قَ ضَضَ نَ كَضَ نَ نَ
طَ عَ نَنَ طَ فَقَ نَ طَ
نَ طَ قَ طَ مَ نَظَ نَ نَ
نَ فَ عَعَ نَ قَقَ نَ عَ
نَ عَ قَ نَ قَ عَ عَ لَ نَ
لَ عَ نَ نَ عَ لَ مَ عَ نَ

 
ن
مَ نَ عَ نَ عَ مَ غَ نَ مَ
نَ فَ قَنَ كَ فَفَ لَ نَ
نَ فَ لَ فَ نَ نَنَ قَ مَ
نَ كَ لَمَ كَ نَكَ نَ نَ
نَ مَ لَنَ مَ مَمَ نَ نَ
 
و
أَ وَوَ أَ بَ وَ
وَ بَ تَ وَوَ تَ
ثَ وَوَ ثَ جَ وَ
وَ جَ حَ وَوَ حَ
خَ وَدَ وَوَ دَ
ذَ وَوَ ذَ رَ وَ
وَ رَ زَ وَوَ زَ

 
و
سَ وَوَ سَ شَ وَ
وَ شَ صَ وَوَ صَ
ضَ وَوَ ضَ طَ وَ
وَ طَ وَ ظَعَ وَ
وَ عَ غَ وَوَ غَ
فَ وَوَ فَ قَ وَ
وَ قَ كَ وَوَ كَ

 
و
لَ وَوَ لَ مَ وَ
وَ مَ نَ وَوَ نَ
وَ وَأَ بَ وَأَ وَ بَ
بَ وَ أَ أَ خَ وَأَ وَ دَ
أَ سَ وَسَ وَ أَ ضَ وَ أَ
وَ طَ أَوَ كَ أَأَ لَ وَ
أَ وَ لَ وَ أَ لَ أَ مَ وَ

 
و
نَ وَ أَبَ وَ بَتَ وَ بَ
ثَ وَ بَجَ وَ بَوَ جَ بَ
حَ وَ بَخَ بَ وَبَ دَ وَ
بَ وَ رَرَ بَ وَ وَ بَ رَ
شَ وَ بَصَ بَ وَصَ وَ بَ
وَ صَ بَ قَ وَ بَوَ بَ قَ
وَ قَ بَ كَ وَ بَبَ لَ وَ

 
و
بَ وَ لَ وَ بَ لَ نَ وَ بَ
حَ وَ تَوَ تَ دَتَ وَ رَ
وَ تَ رَ شَ تَ وَصَ وَ تَ
عَ تَ وَفَ وَ تَقَ وَ تَ
وَ قَ تَ تَ لَ وَلَ وَ تَ
مَ وَ تَوَ تَ نَجَ ثَ وَ
ثَ وَ رَوَ رَ ثَ عَ ثَ وَ

 
و
غَ ثَ وَغَ وَ ثَ وَ ثَ قَ
وَ ثَ نَحَ وَ جَجَ وَ دَ
وَ جَ دَ جَ ذَ وَجَ وَ رَ
رَ جَ وَ جَ وَ زَزَ جَ وَ
زَ وَ جَ جَ وَ سَسَ جَ وَ
وَ جَ سَ جَ وَ عَعَ وَ جَ
جَ فَ وَجَ وَ فَ فَ جَ وَ

 
و
فَ وَ جَ وَ جَ فَ جَ لَ وَ
وَ جَ لَ وَ لَ جَ مَ وَ جَ
نَ جَ وَجَ وَ وَدَ حَ وَ
وَ حَ دَ حَ وَ ذَحَ وَ رَ
رَ وَ حَ حَ وَ زَسَ وَ حَ
حَ وَ شَوَ حَ شَ ضَ حَ وَ
حَ وَ طَطَ حَ وَ حَ فَ وَ

 
و
حَ وَ لَلَ وَ حَ مَ حَ وَ
خَ وَ رَرَ خَ وَ خَ وَ ضَ
خَ طَ وَخَ وَ فَخَ لَ وَ
خَ وَ لَ خَ وَ نَوَ دَ دَ
ذَ وَ دَدَ وَ رَرَ وَ دَ
وَ رَ دَ زَ وَ دَدَ سَ وَ
سَ وَ دَ وَ صَ دَطَ وَ دَ

 
و
دَ عَ وَعَ دَ وَ عَ وَ دَ
وَ دَ عَ وَ عَ دَ غَ دَ وَ
وَ فَ دَقَ دَ وَوَ دَ قَ
وَ قَ دَ كَ وَ دَوَ كَ دَ
دَ لَ وَدَ وَ لَ وَ لَ دَ
دَ مَ وَدَ وَ مَ دَ نَ وَ
دَ وَ نَ نَ دَ وَ ذَ رَ وَ

 
و
وَ ذَ رَ عَ وَ ذَذَ وَ قَ
وَ قَ ذَ ذَ كَ وَلَ وَ ذَ
زَ وَ رَوَ زَ رَ رَ سَ وَ
سَ وَ رَ شَ وَ رَصَ وَ رَ
رَ ضَ وَرَ وَ ضَ طَ رَ وَ
طَ وَ رَ وَ طَ رَ رَ وَ عَ
عَ رَ وَ عَ وَ رَ رَ وَ غَ

 
و
غَ رَ وَ غَ وَ رَ فَ وَ رَ
وَ فَ رَ وَ رَ قَوَ قَ رَ
كَ وَ رَمَ وَ رَنَ وَ رَ
عَ زَ وَوَ زَ عَ غَ زَ وَ
فَ وَ زَزَ كَ وَوَ كَ زَ
زَ وَ لَوَ زَ نَسَ طَ وَ
سَ وَ طَ وَ سَ طَ سَ وَ عَ

 
و
وَ سَ عَ سَ وَ غَسَ وَ قَ
قَ سَ وَ قَ وَ سَ وَ سَ قَ
كَ سَ وَسَ لَ وَسَ وَ لَ
وَ سَ لَ سَ مَ وَسَ وَ مَ
مَ سَ وَ وَ سَ مَ سَ نَ وَ
نَ سَ وَ نَ وَ سَ وَ سَ نَ
شَ وَ ظَعَ شَ وَغَ شَ وَ

 
و
شَ فَ وَشَ قَ وَشَ كَ وَ
شَ وَ كَ نَ وَ شَصَ وَ عَ
عَ صَ وَ صَ غَ وَغَ وَ صَ
صَ فَ وَصَ وَ فَ وَ صَ فَ
قَ صَ وَصَ لَ وَوَ صَ لَ
صَ وَ مَصَ نَ وَنَ وَ صَ
عَ ضَ وَوَ ضَ عَ فَ ضَ وَ

 
و
فَ وَ ضَ وَ فَ ضَ وَ ضَ نَ
طَ وَ عَعَ طَ وَ غَ طَ وَ
غَ وَ طَ طَ وَ فَطَ وَ قَ
طَ وَ لَمَ طَ وَوَ طَ نَ
وَ عَ ظَعَ فَ وَعَ وَ قَ
قَ وَ عَ وَ قَ عَ عَ لَ وَ
عَ وَ لَ عَ وَ مَعَ نَ وَ

 
و
عَ وَ نَ غَ لَ وَغَ وَ لَ
لَ غَ وَ فَ وَ قَقَ فَ وَ
وَ فَ قَ وَ قَ فَ لَ فَ وَ
فَ وَ مَقَ وَ لَقَ وَ مَ
قَ نَ وَنَ وَ قَ كَ لَ وَ
وَ كَ لَ مَ كَ وَكَ وَ نَ
لَ وَ مَمَ لَ وَ مَ وَ لَ

 
و
لَ وَ نَنَ وَ مَنَ وَ نَ
 
ه
أَ هَهَ أَ بَ هَ
هَ بَ هَ تَهَ ثَ
جَ هَهَ جَ دَ هَ
هَ دَ ذَ هَرَ هَ
هَ رَ زَ هَهَ زَ
سَ هَشَ هَهَ شَ
صَ هَضَ هَهَ ضَ

 
 
ه
طَ هَهَ طَ ظَ هَ
عَ هَفَ هَهَ فَ
قَ هَهَ قَ كَ هَ
لَ هَهَ لَ مَ هَ
هَ مَ نَ هَهَ نَ
 
و
هَ وَوَ هَ
 
ه
هَ زَ أَضَ هَ أَأَ لَ هَ
أَ هَ لَ هَ نَ أَ
 
و
أَ وَ هَ
 
ه
بَ هَ تَبَ هَ جَجَ بَ هَ
ذَ هَ بَرَ هَ بَهَ رَ بَ
شَ بَ هَشَ هَ بَ هَ بَ طَ
بَ هَ لَلَ هَ بَ بَ هَ مَ
 
و
هَ بَ وَوَ هَ بَ
 
ه
لَ هَ ثَجَ هَ دَهَ جَ دَ
جَ هَ رَهَ جَ رَ جَ هَ زَ
هَ جَ عَجَ هَ لَنَ هَ جَ
 
و
وَ جَ هَوَ هَ جَ
 
ه
هَ دَ دَدَ هَ رَزَ هَ دَ
شَ هَ دَعَ هَ دَدَ هَ قَ
دَ هَ مَمَ هَ دَ هَ دَ مَ
هَ مَ دَ دَ هَ نَ
 
و
هَ وَ دَ
 
ه
ذَ هَ لَزَ هَ رَسَ هَ رَ
شَ هَ رَصَ هَ رَرَ هَ طَ
طَ هَ رَ ظَ هَ رَهَ رَ عَ
فَ رَ هَرَ هَ قَقَ هَ رَ
كَ رَ هَهَ مَ رَرَ هَ نَ
نَ هَ رَ
 
و
رَ هَ وَهَ وَ رَ
 
ه
هَ زَ زَزَ هَ قَهَ زَ لَ
هَ زَ مَهَ مَ زَ سَ فَ هَ
سَ هَ لَسَ هَ مَهَ مَ سَ
سَ نَ هَ
 
و
سَ هَ وَ
 
ه
هَ شَ شَشَ فَ هَشَ هَ قَ
هَ شَ مَ
 
و
شَ هَ وَ
 
ه
هَ ضَ مَهَ طَ عَهَ لَ عَ
عَ مَ هَعَ هَ نَفَ قَ هَ
فَ كَ هَكَ هَ فَ فَ هَ مَ
 
و
فَ وَ هَ
 
ه
كَ هَ لَهَ لَ كَ كَ مَ هَ
كَ هَ نَهَ لَ لَلَ هَ مَ
مَ هَ لَ
 
و
لَ هَ وَ
 
ه
هَ مَ مَمَ هَ نَهَ مَ نَ
و
مَ وَ هَهَ وَ نَوَ هَ نَ
 
ي
أَ يَيَ أَ بَ يَ
يَ بَ تَ يَيَ تَ
ثَ يَيَ ثَ جَ يَ
يَ جَ حَ يَيَ حَ
خَ يَيَ خَ دَ يَ
يَ دَ ذَ يَرَ يَ
يَ رَ زَ يَيَ زَ

 
ي
سَ يَيَ سَ شَ يَ
يَ شَ صَ يَيَ صَ
ضَ يَيَ ضَ طَ يَ
يَ طَ ظَ يَيَ ظَ
عَ يَيَ عَ غَ يَ
يَ غَ فَ يَيَ فَ
قَ يَيَ قَ كَ يَ

 
ي
لَ يَيَ لَ مَ يَ
يَ مَ نَ يَيَ نَ
هَ يَيَ هَ وَ يَ
يَ وَ يَ يَأَ بَ يَ
أَ تَ يَجَ يَ أَأَ دَ يَ
أَ يَ دَ أَ ذَ يَرَ أَ يَ
شَ يَ أَفَ أَ يَفَ يَ أَ

 
ي
أَ يَ مَأَ نَ يَهَ يَ أَ
أَ وَ يَأَ يَ يَبَ يَ تَ
ثَ بَ يَثَ يَ بَ جَ بَ يَ
جَ يَ بَ خَ يَ بَبَ يَ دَ
رَ يَ بَسَ يَ بَيَ بَ سَ
شَ يَ بَبَ يَ ضَطَ يَ بَ
بَ يَ عَعَ يَ بَ بَ غَ يَ

 
ي
غَ يَ بَ بَ قَ يَبَ كَ يَ
بَ نَ يَبَ يَ نَ زَ يَ تَ
فَ تَ يَلَ يَ تَيَ تَ مَ
تَ يَ نَتَ يَ هَهَ يَ تَ
حَ يَ ثَثَ رَ يَغَ يَ ثَ
ثَ نَ يَثَ وَ يَجَ يَ دَ
جَ رَ يَجَ زَ يَجَ نَ يَ

 
ي
هَ يَ جَحَ يَ دَحَ رَ يَ
حَ يَ رَ سَ يَ حَحَ صَ يَ
حَ يَ صَ صَ يَ حَ حَ يَ ضَ
حَ يَ فَحَ يَ قَحَ لَ يَ
لَ حَ يَ حَ مَ يَحَ يَ نَ
حَ وَ يَوَ حَ يَ حَ يَ يَ
خَ يَ رَخَ زَ يَخَ شَ يَ

 
ي
شَ يَ خَ خَ يَ طَخَ فَ يَ
خَ يَ لَخَ يَ مَخَ وَ يَ
دَ رَ يَرَ دَ يَ زَ يَ دَ
سَ دَ يَشَ يَ دَصَ دَ يَ
صَ يَ دَ فَ دَ يَكَ دَ يَ
كَ يَ دَ مَ يَ دَدَ يَ نَ
دَ هَ يَهَ دَ يَ وَ دَ يَ

 
ي
يَ دَ يَذَ يَ عَزَ رَ يَ
سَ رَ يَسَ يَ رَ يَ سَ رَ
رَ يَ شَشَ رَ يَ صَ يَ رَ
ضَ يَ رَطَ يَ رَرَ عَ يَ
رَ يَ عَ عَ رَ يَ عَ يَ رَ
غَ يَ رَفَ رَ يَرَ قَ يَ
قَ رَ يَ رَ مَ يَمَ رَ يَ

 
ي
مَ يَ رَ رَ يَ نَوَ رَ يَ
ضَ يَ زَزَ يَ غَزَ يَ لَ
مَ يَ زَزَ نَ يَزَ يَ نَ
سَ عَ يَعَ سَ يَ سَ قَ يَ
سَ يَ لَلَ يَ سَ نَ سَ يَ
سَ وَ يَشَ يَ عَعَ يَ شَ
شَ فَ يَمَ شَ يَشَ وَ يَ

 
ي
وَ شَ يَ صَ يَ صَعَ صَ يَ
صَ يَ فَصَ لَ يَنَ صَ يَ
وَ صَ يَضَ يَ عَغَ يَ ضَ
ضَ يَ فَفَ يَ ضَ ضَ يَ قَ
قَ ضَ يَ قَ يَ ضَ مَ ضَ يَ
طَ غَ يَطَ يَ نَطَ وَ يَ
غَ يَ ظَيَ قَ ظَلَ ظَ يَ

 
ي
عَ يَ لَعَ مَ يَمَ عَ يَ
عَ يَ نَيَ نَ عَ وَ عَ يَ
عَ يَ يَغَ لَ يَغَ نَ يَ
غَ وَ يَكَ فَ يَكَ يَ فَ
فَ يَ لَفَ نَ يَنَ فَ يَ
وَ فَ يَقَ لَ يَقَ يَ لَ
لَ قَ يَ قَ نَ يَيَ قَ نَ

 
ي
قَ وَ يَوَ قَ يَ كَ يَ لَ
كَ يَ نَكَ وَ يَلَ يَ لَ
مَ يَ لَلَ يَ نَنَ يَ لَ
هَ يَ لَلَ وَ يَوَ لَ يَ
يَ مَ مَمَ نَ يَيَ مَ نَ
هَ يَ مَيَ وَ مَنَ هَ يَ
نَ وَ يَوَ نَ يَ هَ وَ يَ

 
ي
وَ هَ يَ